Wodociąg

Napisane przez  Administrator
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Projekt pn.: „Rozwój systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2. Zaopatrzenie w wodę.

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu
22.03.2018 r.

Data zakończenia realizacji projektu
12.11.2020 r.

Wartość zadania:

1 727 328,62 zł

Dofinansowanie:

1 193 682,37 zł

Środki gminy:

533 646,25 zł

Cele Projektu:

Cel główny Projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w zakresie zwiększenia dostępności i poprawy jakości systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości dostarczanej wody dla mieszkańców gminy.

Cel szczegółowe Projektu:

-        zwiększenie liczby osób korzystających ze zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę, zwiększenie poziomu zwodociągowania gminy i miasta Rudnik nad Sanem,

-        rozbudowa sieci wodociągowej o 7,60 km;

-        podniesienie jakości dostarczanej i uzdatnianej wody na stacji SUW w Rudniku nad Sanem;

-        wdrożenie nowoczesnych technologii uzdatniania wody, w szczególności w procesie oczyszczania i uzdatniania wody surowej;

-        podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców w obszarze gospodarki wodociągowej;

-        podniesienie warunków mieszkaniowych na terenie gminy;

-        rozwój społeczno – gospodarczy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Zakres rzeczowy Projektu:

W ramach niniejszego projektu przewiduje się prace budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku stacji SUW w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej w celu powiększenia pomieszczenia hali pomp. Powierzchnia rozbudowy wynosi 44,7 m2, po rozbudowie powierzchnia zabudowy SUW wynosić będzie 145,3 m2 (100,6+44,7 m2). Ponadto przewiduje się rozbudowę technologii uzdatniania wody zlokalizowanej w SUW w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej. W celu zapewnienia wymaganej wydajności SUW projekt obejmuje realizację prac związanych z przebudową Ujęcia Wody przy ul. Stróżańskiej, w tym wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a o głębokości 24,5m, średnicy wiercenia Ø 20, który przejmie funkcję eksploatacyjną planowanego do wyłączenia z eksploatacji otworu studziennego S-2 wraz montażem nowej pompy głębinowej o zwiększonej wydajności. Zadanie zostało zrealizowane przez Wnioskodawcę w roku 2018, stanowi element całości zadania wiązanego z rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Dodatkowo w ramach projektu w celu podniesienia poziomu zwodociągowania miasta Rudnik nad Sanem przewiduje się budowę sieci wodociągowej, w tym: - na Osiedlu Stróża w Rudniku nad Sanem o parametrach dn 160,110,90,63,50,40,32 mm i długości 7 522,00 mb - na ul. Konopnickiej o parametrach dn 110, 90, mm i długości 85,50 mb