Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem

Napisane przez  Administrator

Projekt pn.: „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” realizowany w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn.: „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” został zrealizowany w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 31 marca 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 353/7500/17 zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony wniosek zakwalifikował się do współfinansowania (pozycja 1 w załączniku Uchwały Nr 353/7500/17), zapewniając pomoc finansową przy realizacji zadania w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych tj. w kwocie 999 832,00 zł. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano 26 października 2017 r.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., z którą 30 kwietnia 2018 roku zawarto umowę.

Zakres projektu obejmował wykonanie nawierzchni utwardzonych placów handlowych, miejsc postojowych, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia trwałego, kontenera dla inspekcji weterynaryjnej, oświetlenia placu. Na targowisku powstały 133 stoiska handlowe o łącznej powierzchni handlowej 3 140 m2.

Najważniejszym celem realizacji operacji jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości i poprawa warunków prowadzenia działalności handlowej.

Całkowity końcowy koszt realizacji operacji wyniósł 2 480 000,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 999 832,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dodatkowo, ze środków własnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w kwocie 480 000,00 zł, na placu targowym wybudowany został budynek administracyjno – socjalny.