Rozpoczęcie budowy - 4.12.1993 r.
System grawitacyjno - tłoczny z przepompowniami zbiornikowymi i pompami zatapialnymi.
Wykonanie w latach, zakres rzeczowy i finansowy.

Lokalizacja, lata realizacji Kanalizacja sanitarna Koszty [zł]

grawi-
tacyjna
[m]

tłoczna
[m]

Przyka-
naliki
[m]

Przepom-
powni
[szt.]

Ogółem

w tym:
Środki Gminy Inne środki (dotacje)
RUDNIK nad SANEM 1993-1994 3.770 259 1.032 1 703.420 523.420 pożyczka 120.000 180.000 WFOŚiGW
1995 2.790 - 1.501 1 804.708 664.708 140.000 Wojewoda
1996 2.262 289 897 1 1.153.312 785.862 pożyczka 322.000 367.450 Wojewoda
i WFOŚiGW
1997-1998 3.526 317 2.014 1 1.879.055 1.669.055 210.000 Wojewoda
1999 2.968 90 1.328 1 913.032 913.032 -
2000 2.700 250 1.306 2 1.009.834 682.834 327.000 Wojewoda
2001 4.183 1.880 547 4 963.317 733.317 pożyczka 394.000 230.000 Wojewoda
2002 205 200 358 - 60.719 60.719 -
2003
3.318 620 1.078/116 szt. 2 976.554 593.153 pożyczka 396.000 383.401 SAPARD
2004
1.111 184 415/46 szt. 2 243.370 123.370

120.000 Fundusz Współpracy

2005 7.512 4.222 2.612/194 szt. 6 1.652.461 471.248 pożyczka 170.000 1.081.213 -ZPORR + budżet państwa 100 000 dotacja Fundusz
Współpracy
PRZĘDZEL
2008
826

1.880


1

842.042
842.042 pożyczka 519.000
PRZĘDZEL - KOLONIA 2010-2011 4.250 2.399,5 997 4 1.999.280 989.756 1.009.524
R a z e m: 39.421 12.590,5 14.085 26 13.201.104 9.052.516 4.148.588
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 września 2011 10:31

Zakłady pracy jako pierwsze na terenie gminy posiadały odwierty studni głębinowych, z których woda wykorzystywana była do celów socjalno-bytowych pracowników. Historia wodociągu publicznego w Rudniku nad Sanem sięga roku 1970, kiedy to wykonano odwiert studni głębinowej dla budowanego stadionu sportowego. W 1975 roku dla zabezpieczenia wody dla mieszkańców budowanych bloków wielorodzinnych wykonano studnię głębinową, która po połączeniu z odwiertem na stadionie, stała się ujęciem komunalnym. Były to początki zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców Rudnika nad Sanem. Wybudowana wówczas stacja uzdatniania wody po kilku latach eksploatacji nie osiągała zakładanego stopnia redukcji żelaza i manganu do wymaganej wielkości, stąd nikłe zainteresowanie mieszkańców korzystaniem z wody z ujęcia komunalnego. Mieszkańcy pozyskiwali wodę dobrej jakości z indywidualnych studni kopanych lub studni typu abisyńskiego i nie byli zainteresowani budową sieci wodociągowej.

Rok 1986 okazał się przełomowy dla rozwoju wodociągów na terenie Gminy, wtedy to ujęcie i stację uzdatniania wody przy ul. Chopina powierzono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem. Do roku 1992 stacja zaopatrywała w wodę bloki przy ul. Chopina i stadion sportowy. Pogarszająca się jakość wody oraz obniżanie się poziomu wód podskórnych zwiększyło zainteresowanie mieszkańców zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Wtedy to rozpoczęto intensywne prace przygotowawcze zmierzające do rozwiązania problemu zaopatrzenia w wodę. Odwiercono kolejne dwie studnie głębinowe, które wspólnie z istniejącymi miały wydajność 54 m3/h. Pozostał problem skutecznego jej uzdatniania i zabezpieczenia odpowiedniego ciśnienia wody. Rozwiązanie powyższego przyszło wraz z nowymi technologiami, jakie w tym czasie były już dostępne na polskim rynku. W 1995 roku ułożono sieć wodociągową na terenie domów jednorodzinnych przy ul. Chopina, podłączono do wodociągu Zespół Szkół Zawodowych i Przychodnię Zdrowia. W tym czasie długość sieci wodociągowej wynosiła około 1.500 m.

Lata 1996 do 1998 to okres budowy sieci wodociągowej we wsi Kopki, zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Koziarni, finansowanej wspólnie z gminami Krzeszów, Nowa Sarzyna i Rudnik nad Sanem (udział finansowy Gminy Rudnik wyniósł 39,5 %). Sieć wykonano z rur PCV. Wybudowano - 13.848 m sieci, 6.152 m przyłączy, co stanowiło 294 podłączeń do budynków mieszkalnych. Koszt inwestycji to 879.383 zł, w tym: środki gminne 679.383 zł, dotacja od wojewody 107.000 zł i środki z ARiMR - 75.000 zł.

Kolejny etap rozwoju wodociągów to lata 1999-2000, w których zmodernizowano stację uzdatniania wody przy ul. Chopina. Modernizacja polegała na całkowitym przebudowaniu budynku stacji, zastosowaniu nowej technologii uzdatniania wody, zestawu pompowego firmy Grundfos sterowanego falownikiem oraz wybudowaniu 2 zbiorników żelbetowych o pojemności 150 m3 każdy, zabezpieczających wodę w okresie maksymalnych rozbiorów. Koszt modernizacji to 627.589 zł, sfinansowany w całości ze środków gminy.

Wydajność tego ujęcia nie zabezpieczała jednak zapotrzebowania wody dla całej gminy, dlatego podjęta została decyzja o budowie ujęcia i stacji uzdatniania wody i zbiorników przy ul. Stróżańskiej, które wg. opracowanej koncepcji zwodociągowania gminy zabezpieczają wodę dla wsi Przędzel, Stróży i północno-zachodniej części miasta.

Lata 2000-2004 to:

 • budowa nowej stacji uzdatniania wraz z ujęciami wody przy ul. Stróżańskiej, wykonanie sieci wodociągowej w sołectwie Przędzel. Sieć wykonano z rur PCV. Wartość inwestycji to 2.560.056 zł, w tym środki gminne 1.906.744 zł, dotacja Wojewody 50.000 zł, Szwajcarski Fundusz Środków Złotowych 603.312 zł. Wybudowano 25.662 m sieci, 16.433m przyłączy - 471 podłączeń do budynków.


 • Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Stróżańskiej. Wartość inwestycji 40.634 zł, całość finansowana przez gminę. Długość sieci - 1 863 m, przyłączy 1 405 m - podłączono 41 budynków mieszkalnych.


 • W tym samym czasie wybudowano i oddano do użytku sieć w centrum miasta o długości 3.718 m sieci, 4.458 m przyłączy - 190 podłączeń do budynków za kwotę 323.402 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Zmieniono stosowane do tej pory materiały z PCV na rury z PE, gwarantujące mniejsze straty w sieci i zapewniające mniejszą awaryjność wodociągu.


 • Rok 2003 to budowa sieci wodociągowej na osiedlu Górka w Rudniku nad Sanem. Zakres rzeczowy to: 3.790 m sieci, 2.401 m przyłączy - 144 podłączenia do budynków. Nakłady inwestycyjne stanowiły kwotę 496.850 zł., w tym środki gminne 223.580 zł i Fundusz Przedakcesyjny Unii Europejskiej - Program SAPARD - 273.270 zł. Sieć wykonana z PE.


 • W roku 2004 wybudowano i oddano do eksploatacji 7.635 m sieci, 4.839 m przyłączy - 186 podłączeń do budynków na ul. Mickiewicza w Rudniku nad Sanem i we wsi Chałupki. Budowana sieć została połączona z siecią wodociągową wsi Kopki, co umożliwia przełączenie zasilania wsi od strony Rudnika. Wartość inwestycji to 889.645 zł, w tym środki gminne - 392.796 zł, Fundusz Przedakcesyjny Unii Europejskiej - Program SAPARD - 496.849 zł.


 • W latach 2006 - 2007 zwodociągowano część miasta pomiędzy ulicami Stróżańską, Rzeszowską, tereny osiedli Piaski I, II i III (za torami) oraz ulicę Myśliwską. Łącznie wybudowano 20,9 km sieci i 8,2 km przyłączy zasilając 590 budynków. Nakłady na w/w zakres rzeczowy wyniosły 2.722.281 zł, z tego środki pozyskane z ZPORR - 1.188.163 zł.


 • W latach 2008 - 2009 budowano sieć wodociągową w części miasta po prawej stronie rzeki Rudnia obejmującej ul. Kordeckiego, Stalową, Leśną, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Dworcową, Chopina, Piłsudskiego, Grunwaldzką. Zadanie to jest współfinansowane z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Długość sieci wynosi 9 213 m, a przyłączy 2 203 m / 167 szt. Nakłady wynoszą - 1.380.290 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 861.523 zł.

W ulicy Rzeszowskiej wykonano połączenie istniejących sieci wodociągowych zamykając je w pierścień i podłączając 12 budynków mieszkalnych.

Obecnie długość sieci wodociągowej na terenie gminy i miasta wynosi 86,6 km. Siecią wodociągową pokryte jest około 95% terenów zabudowanych gminy. Nakłady poniesione do tej pory na budowę wodociągów w gminie wynoszą 8.518.698 zł, z czego: środki własne to 5.045.581 zł i środki pozyskane z innych źródeł to 3.473.117 zł.

Obecnie Gmina posiada pełną dokumentację na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Doliny i dla osiedla Stróża. Są to ostatnie tereny w gminie, na których wodociągi jeszcze nie funkcjonują. Aktualnie złożony jest wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie rozbudowy wodociągu w wymienionych regionach.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 września 2011 10:09

Na terenie gminy Rudnik nad Sanem w przeważającej części występują gleby piaszczyste, często z deficytem wody. Wzdłuż koryt rzek i starorzeczy występują cenniejsze dla rolników mady. Znaczne obszary rolnicze zajmują nadrzeczne zalewowe łąki oraz wilgotne śródleśne użytki zielone. Oddziaływaniem urządzeń melioracyjnych objętych jest 354 ha gruntów, a długość sieci rowów otwartych wynosi ponad 40 km. Produkcją rolną zajmują się rolnicy indywidualni. Struktura wielkości gospodarstw jest niekorzystna.

Liczba gospodarstw  rolnych,  powierzchnia zasiewów zbóż i ziemniaków oraz zwierzęta gospodarskie w powiecie niżańskim:

a Zboża podstawowe, owies z jęczmieniem i inne zbożowe mieszanki, kukurydza na ziarno, gryka, proso i inne zbożowe.

Gospodarstwa domowe z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego powyżej 1 ha użytków rolnych według udziału dochodów z działalności rolniczej w dochodach ogółem gospodarstwa domowego:

Liczba gospodarstw rolnych posiadających ciągniki według grup obszarowych użytków rolnych i siedziby gospodarstwa:

Maszyny i urządzenia rolnicze w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych według siedziby gospodarstwa:

Liczba gospodarstw rolnych posiadających samochody i przyczepy oraz liczba samochodów i przyczep według siedziby gospodarstwa:

Źródło: GUS Rzeszów, Powszechny Spis Rolny 2010 (http://www.stat.gov.pl/rzesz/37_PLK_HTML.htm)

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 13:59

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Rudnik nad Sanem w 2010 roku czuwało 8 policjantów z miejscowego Posterunku Policji. W roku 2010 na terenie gminy odnotowano 251 przestępstw, o 37 więcej niż w roku 2009. Spadła liczba przestępstw przeciwko mieniu, wzrosła natomiast liczba bójek i pobić – w 2010 roku odnotowano ich 9. Wykrywalność ogólna w 2010 roku wyniosła 91,6% i była najwyższa spośród wszystkich posterunków podległych Komendzie Powiatowej Policji w Nisku.
Priorytetem funkcjonariuszy z posterunku Policji w Rudniku nad Sanem jest praca prewencyjna przeciwko wszelkim naruszeniom prawa, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i ich mieniu. Patrole policyjne najczęściej kierowane są w miejsca najbardziej zagrożone: teren plant w Rynku miasta, tereny szkół, okolice lokali gastronomicznych.
W roku 2010 policjanci z Rudnika nad Sanem nałożyli łącznie 186 mandatów karnych, przeprowadzono 129 postępowań w sprawach o wykroczenia. Odnotowano 75 przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych (wzrost o 46 w stosunku do roku 2009).
W Rudniku nad Sanem funkcjonariusze policji pełnią tzw. służby ponadnormatywne finansowane z budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. W roku 2010 zrealizowano 29 takich służb w systemie czterogodzinnym. Efektem tego było nałożenie 3 mandatów karnych, sporządzenie 5 wniosków o ukaranie, ujawniono kierowcę samochodu osobowego i roweru w stanie nietrzeźwości. Służby ponadnormatywne wpływają na poprawę bezpieczeństwa i porządek publiczny w gminie.

Dzielnicowi przeprowadzają systematycznie spotkania w szkołach z uczniami, rozmowy z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogikami szkolnymi i rodzicami.

W 2010 roku odnotowano 2 przestępstwa posiadania narkotyków (2009 r. 3 przypadki). W tym samym roku zarejestrowano 5 przypadków znęcania się nad członkami rodziny. Przeciwko sprawcom skierowano akty oskarżenia. We wszystkich przypadkach byli to mężczyźni, u których występował problem nadużywania alkoholu.  Pozytywną rolę w pomocy ofiarom przemocy odgrywa Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Ośrodek Pomocy Społecznej. Ofiary przemocy mogą tam uzyskać pomoc, o czym policjanci informują pokrzywdzonych podczas każdej interwencji związanej z przemocą domową.  

W 2010 roku odnotowano 13 wypadków drogowych (14 w 2008 r.). Nie było ofiar śmiertelnych (2 osoby w 2009 roku), 17 osób doznało obrażenia ciała. Większość wypadków zaistniała na drodze nr K-77. Główne przyczyny wypadków i kolizji drogowych to nadmierna prędkość i nieprawidłowe wykonywanie manewrów wyprzedzania, skręcania, brak elementów odblaskowych u rowerzystów, pieszych, poruszanie się niewłaściwą stroną drogi.
Celem poprawy bezpieczeństwa na drogach prowadzone są wspólnie z policjantami Ogniwa Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Nisku akcje:

 • Pomiar,
 • Bezpieczne Ferie,
 • Bezpieczne Wakacje,
 • Niechroniony uczestnik ruchu,
 • Alkohol itp.

Od roku 2010 Posterunek Policji w Rudniku nad Sanem dysponuje Ręcznym Miernikiem Prędkości zw. radarem. W tym samym roku policjanci ujawnili  46 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

Na terenie gminy Rudnik nad Sanem występuje wysokie zagrożenie przestępczością – w 2010 roku popełniono tu około 20 % ogółu przestępstw z terenu całego powiatu. Policjanci z tutejszego Posterunku Policji biorą udział w zabezpieczaniu meczy piłki nożnej w Nisku. Są także delegowani do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku. Posterunek Policji w Rudniku nad Sanem osiągnął najlepsze efekty w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości w powiecie niżańskim w 2010 roku.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 14:12

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie liczba osób, które nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji materialnej. Osoby te zgłaszają się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem.

Rozwiązanie statutowe obliguje zarówno budżet państwa jak i władze samorządowe do zabezpieczenia środków na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej. Znaczna grupa mieszkańców gminy znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej objęta jest świadczeniami z opieki społecznej w ramach zadań zleconych i własnych.

Na terenie gminy i miasta działają organizacje społeczne przy Parafii Rzymsko-Katolickiej: Akcja Katolicka oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. KSM organizuje dla młodzieży i dzieci z rodzin ubogich wycieczki, obozy i spotkania różnego rodzaju. Akcja Katolicka organizuje pomoc w formie rzeczowej. Włącza się w organizowanie różnych wyjazdów i spotkań dla parafian ze znanymi osobami.

W ostatnich latach zmienia się profil osób korzystających z pomocy społecznej. Dużą liczbę osób korzystających ze środków pomocy społecznej stanowią ludzie starsi, renciści lub emeryci, którzy nabyli prawo do świadczeń rentowych lub emerytalnych, lecz świadczenia te są zbyt niskie, aby zapewnić środki do życia ich rodzin. Przeważają ludzie młodzi i rodziny wielodzietne.

Sprawy świadczeń z funduszu alimentacyjnego z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem załatwiane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Kilińskiego 19 (budynek Pawilonu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1),
37-420
Rudnik nad Sanem,

NIP 865-10-17-253
REGON: 005660468
tel. 15 87 62 795

fax. 15 87 66 238

http://www.opsrudnik.pl

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 10:26

W skład jednostek oświatowych działających na terenie gminy Rudnik nad Sanem wchodzą:

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Kończycka 3
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-128
Kierownik: Halina Sobota

 

Szkoły prowadzone przez samorząd gminy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Kończycka 3
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-060
Dyrektor: mgr Lucyna Pizun
http://www.pspnr1.webd.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 7
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-124
Dyrektor: mgr Tomasz Grzecznik
http://psp2rns.net.pl/
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej
ul. Konopnickiej 58
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-052
Dyrektor: mgr Lucyna Żurecka
http://www.rudniktrojka.duu.pl/
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach
ul. Podborze 1
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-67-142
Dyrektor: mgr Halina Zięba
kopkipsp.webd.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu
ul. Mickiewicza 149
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-60-302
Dyrektor: Marta Kania
http://www.przedzel.webd.pl/
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Publiczne Gimnazjum im. Orląt
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 7
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-62-603
Dyrektor: mgr Andrzej Błaż
http://www.old.pgrudnik.pl

Przedszkole Miejskie
ul. Mickiewicza 8
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-273
Dyrektor: Iwona Markocka

Szkoły prowadzone przez samorząd powiatu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Mickiewicza 38
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-092
Dyrektor: mgr Marta Szczepańska
www.szkola.soswrudnik.eu/

Zespół Szkół
im. Gen. Władysława Sikorskiego

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 28
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-001
Dyrektor: mgr Edward Wołoszyn
www.zsrudnik.edu.pl


Ochronka - Niepubliczne Przedszkole
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
Prowincja Tarnowska

ul. Rzeszowska 33
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel. (0-15) 87-61-573

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 02 listopada 2017 08:06

Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat obserwuje się systematyczny przyrost rejestrowanych podmiotów gospodarczych.

 

Nowe zarejestrowane podmioty

Podmioty wykreślone z ewidencji

2009

58

35

2010

62

52

2011 - -
2012 43 5
2013 74 47
2014 53 39
2015 57 44
2016 41 29
2017

 

 

J. m.

2001

2002

2009

2010

 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W GMINIE RUDNIK NAD SANEM

 

Jednostki wpisane wg sektorów własnościowych

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

589

627

624

644

sektor publiczny - ogółem

jed.gosp.

25

25

26

26

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

jed.gosp.

20

20

23

23

sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe

jed.gosp.

1

1

0

0

 

sektor publiczny - spółki handlowe

jed.gosp.

1

1

0

0

 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

jed.gosp.

1

1

1

1

sektor prywatny - ogółem

jed.gosp.

564

602

598

618

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

481

516

514

534

sektor prywatny - spółki handlowe

jed.gosp.

8

11

12

12

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

1

0

0

 

sektor prywatny - spółdzielnie

jed.gosp.

4

4

4

4

sektor prywatny - fundacje

jed.gosp.

1

1

1

1

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

11

11

19

20

Podmioty wg klas wielkości

 

ogółem

jed.gosp.

-

-

624

644

0 - 9

jed.gosp.

-

-

590

610

10 - 49

jed.gosp.

-

-

29

29

50 - 249

jed.gosp.

-

-

5

5

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ - WSKAŹNIKI

 

Podmioty - wskaźniki

 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

-

-

619

639

jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

-

-

63

63

jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności

jed.gosp.

-

-

78

43

Źródło: GUS

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 02 listopada 2017 08:57

Do połowy lat 90 ubiegłego stulecia ludność gminy i miasta Rudnik nad Sanem miała szerokie możliwości zarobkowania w kilku dużych zakładach przemysłowych. Początkiem 9 dekady XX wieku nastąpił kryzys który doprowadził do upadku tychże zakładów (Jarot, Jedność, Wikplast). Upadek największych zakładów pozostawił wiele rodzin w tragicznym położeniu. Do dnia dzisiejszego istotnym problemem gminy Rudnik nad Sanem jest brak miejsc pracy.

Jedynym rozwijającym się sektorem jest sektor prywatny. Na terenie gminy funkcjonuje ok. 15 większych i średnich hurtowni wyrobów koszykarskich, ponadto działa jeszcze około 50 mniejszych podmiotów zajmujących się handlem tymi artykułami.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 09:31

Z ogólnej liczby mieszkańców gminy ponad połowa to ludność w wieku produkcyjnym. Zawodowo pracuje 2173 osób. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Powiatu Niżańskiego przedstawia się następująco:

o - ogółem,
m - mężczyźni,
k - kobiety.

Źródło: US Rzeszów, Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2011(http://www.stat.gov.pl/rzesz/37_PLK_HTML.htm)

Największym zakładem pracy na terenie gminy jest Polimex Mostostal S.A. - Zakład Konstrukcji Stalowych położony przy ul. Stalowej 5 w Rudniku nad Sanem. Zakład zatrudnia ponad 500 osób.

Wyposażenie zakładu to:


Urządzenia spawalnicze:
- automaty do spawania: łukiem krytym, półautomaty do spawania w osłonie gazowej Corgonu, Argonu

Urządzenia do cięcia:
- wielopalnikowe sterowane komputerowo, urządzenia do cięcia plazmą, urządzenia do cięcia kształtu przenikania rur,
- wysokowydajne automaty i półautomaty do cięcia piłami taśmowymi
- nożyce do cięcia blach: gilotynowe i inne

Maszyny do obróbki skrawaniem:
- sterowane komputerowo wiertarki do profili, do blach; inne maszyny do obróbki skrawaniem: tokarki, frezarki, wiertarki

Maszyny do obróbki plastycznej:
- zwijarki do blach, giętarka do profili, prasy do prostowania, prasy do gięcia.

Urządzenia do zabezpieczenia antykorozyjnego:
- przelotowa oczyszczarka wirnikowa materiałów wchodzących do procesu produkcyjnego
- malarnia z czyszczeniem strumieniowo-ściernym (sprężarki śrubowe + aparaty czyszczące), urządzeniami do malowania hydrodynamicznego.

Urządzenia dźwigowe:
- Suwnice w hali do 32 ton
- Dźwigi na zewnątrz do 30 t

Ponadto na zakładzie znajduje się niezależne laboratorium z uprawnieniami na badania nieniszczące złączy spawanych (RTG, UT, MT, PT, VT) oraz badania własności wytrzymałościowych materiałów.

Źródło: www.mostostal.com

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 01 września 2011 08:05
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 5