środa, 29 lipca 2020 13:20

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”


Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”





- obowiązujący od 15 maja 2020 r.

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Część pierwsza programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

Formy dofinansowania

1. dotacja,

2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Beneficjenci 
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Część druga programu dla Beneficjentów uprawnionych do

podwyższonego poziomu dofinansowania
(nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie)

Formy dofinansowania

1. dotacja,
2. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów,
3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Beneficjenci

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza    kwoty:

-        1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-        1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym  w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji oraz pomoc przy uzupełnianiu wniosku:

-        pok. nr 11 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem; tel. 15 87 61 002 wew.34.