poniedziałek, 04 lutego 2019 11:44

Nabór

Napisane przez  Administrator

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem.

 

 

 

 

1. Nabór do przedszkoli,

w tym do:

1) Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem,

2) Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach,

3) Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2
w Rudniku nad Sanem,

4) Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
im. M. Konopnickiej w Rudniku nad Sanem,

5) Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach,

6) Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu.

Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola, publicznego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane kryteria określone przez organ prowadzący.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Nie złożenie deklaracji w terminie od 11.02.2019 r. do 28.02.2019 r. traktuje się, jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.8.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 1.

Ofertę rekrutacyjną publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
i Miasto Rudnik nad Sanem oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w przedszkolu i szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny.

2. Nabór do szkół podstawowych.

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru:

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.8.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 2.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

Ostatnia aktualizacja: środa, 10 lipca 2019 09:21