„Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap II”

Napisane przez  Administrator
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projekt pn.: „Budowa nowoczesnej infrastruktury dla potrzeb opieki nad dziećmi do lat 3 w Rudniku nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego – etap II” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna
i społeczna, działanie 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2. Infrastruktura pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu 15.03.2017 r.

Data zakończenia realizacji projektu 23.03.2018 r.

Wartość zadania:

1 174 953,09 zł

Dofinansowanie:

998 710,11 zł

Środki gminy:

176 242,98 zł

Cele Projektu:

Cel główny Projektu:

Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

do żłobka miejskiego, oferującego opiekę nad dziećmi do lat 3.

Cel szczegółowe Projektu:

-        wyrównanie szans mieszkańców małych miejscowości w dostępie do publicznego żłobka;

-        zwiększenie atrakcyjności gminy dla nowo osiedlających się mieszkańców poprzez zapewnienie publicznej opieki dla dzieci do 3 roku życia;

-        pośrednie oddziaływanie na przyrost naturalny na terenie gminy;

-        minimalizowanie stopy bezrobocia;

-        umożliwienie rodzicom powrotu do wykonywania pracy zawodowej;

-        minimalizowanie liczby Beneficjentów w Ośrodkach Pomocy Społecznej, które są zarządzane przez gminę;

-        uczenie dzieci samodzielności i samodyscypliny;

-        przygotowywanie dzieci do nauki przez zabawę;

-        rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie zabawy;

-        rozwijanie zainteresowań oraz wstępnych predyspozycji zawodowych u dzieci;

-        rozwijanie umiejętności kompromisu w grupie rówieśniczej.

Zakres rzeczowy Projektu:

Projekt obejmuje budowę żłobka z dwoma salami, w tym jedną dla 18 dzieci w wieku 0-1 lat o powierzchni 49,84 m2 oraz drugą dla 25 dzieci w wieku 1 – 3 lat o powierzchni 67,24m2. W ten sposób docelowo przewiduje się objęcie opieką żłobkową w sumie 43 dzieci z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Powierzchnia zabudowy żłobka wyniesie 240,64 m2, kubatura budynku żłobka 1269,55 m3, powierzchnia użytkowa 209,38 m2. Dodatkowo na potrzeby funkcjonowania żłobka przewiduje się zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć i codziennej opiece nad dziećmi.

 

W górę