„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w dostępie do nowoczesnej edukacji i infrastruktury sportowej”

Napisane przez  Administrator
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projekt pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w dostępie do nowoczesnej edukacji i infrastruktury sportowej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3. Szkolnictwo ogólne oraz ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.

 

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu 18.08.2016 r.

Data zakończenia realizacji projektu 16.03.2018 r.

Wartość zadania:

2 796 166,31 zł

Dofinansowanie:

999 968,69 zł

Środki gminy:

1 796 197,62 zł

Cele Projektu:

Cel główny Projektu:

Podniesienie kształcenia, dostosowanego do zmieniających się uwarunkowań społeczno – gospodarczych, zgodnego z dokonującym się postępem technologicznym.

Cel szczegółowe Projektu:

-        stworzenie warunków do realizacji wychowania fizycznego w pełni funkcjonalnej infrastrukturze sportowej, podniesienie warunków służących kształceniu uczniów w PSP w Przędzelu,

-        wyrównanie poziomu infrastrukturalnego prowadzonego systemu kształcenia na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

-        organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających uczniom rozwój zainteresowań oraz odkrywanie młodych talentów w dziedzinie sportu,

-        niwelowanie otyłości i złych postaw ciała wśród uczniów,

-        dostosowanie form i prowadzonej metodyki kształcenia do aktualnie zmieniających się warunków i dynamicznych zmian cywilizacyjnych;

-        zapewnienie wielofunkcyjnego zaplecza sportowego do prowadzonych zajęć wychowania fizycznego na potrzeby uczniów;

-        wdrożenie innowacyjnego systemu kształcenia względem nauk przyrodniczych;

-        poprawa dostępności do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej uczniów z obszarów wiejskich,

-        rozwój kluczowych kompetencji wśród uczniów;

-        wysoka jakość kształcenia zgodna z potrzebami rynku pracy;

-        ograniczenie zużycia energii i emisji spalin do atmosfery;

-        wyrównanie szans edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy Projektu:

Projekt dotyczy budowy sali gimnastycznej przy PSP w Przędzelu, docieplenia obecnego budynku szkoły w Przędzelu oraz doposażenia pracowni nauk przyrodniczych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Zakres projektu obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem przy Publicznej Szkole Publicznej w Przędzelu.

Ponadto projekt dotyczy podniesienia jakości nauczania, poprzez zakup pięciu zestawów laboratorium przyrodniczego dla wszystkich szkół podstawowych działających na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Wdrożenie programu laboratorium przyrodniczego do procesu prowadzonego kształcenia w szkołach podstawowych wpłynie na rozwój umiejętności i wiedzy uczniów w obszarze edukacji przyrodniczej.