PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Napisane przez  Administrator
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Elektroniczne usługi publiczne są jedną z postaci urzeczywistnienia idei społeczeństwa informacyjnego oraz służą umacnianiu demokracji i praw obywatelskich. Dzięki nim mieszkańcy uzyskują lepszy wgląd w działalność administracji każdego szczebla. W wielu projektach i inicjatywach państw członkowskich zawarta jest idea, która głosi że rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego jest powiązany
z postępem w dziedzinie nowych technologii informacyjno-technologicznych. Powodzenie tego rozwoju zależy od dbałości przy tworzeniu projektów i planów, które będą wyznaczały zasady wdrażania i funkcjonowania nowych rozwiązań.

Zasadniczym celem Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" było zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania
z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi
i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu jest m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto Projekt miał istotny wpływ na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa oraz rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.

Projekt ukierunkowany był na:

- podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych
dla obywateli,

- zawiązanie w oparciu o realizowany Projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie
rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,

- zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji
samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa
informacyjnego w regionie,

- spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń
do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.:
wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe
poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.


Przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie realizacji założeń Projektu kluczowego pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" zrealizowanego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego realizacja zapewniła mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Umożliwiła również efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Wschodniej jest kluczowym warunkiem, aby obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna mogły czerpać korzyści z możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem na podstawie uchwały Nr XVI/87/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r. przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji Projektu pod pierwszą roboczą nazwą System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - (SEKAP). Jednak Projekt został zrealizowany pod nazwą "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP".

16 maja 2008 r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem a Gminą Rudnik nad Sanem, zwaną Partnerem (łączna liczba Partnerów 180 - powiaty, miasta i gminy) podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu PSeAP.

Dla przygotowania i realizacji Projektu konieczne było opracowanie obszernej dokumentacji aplikacyjnej, obejmującej:
1. studium wykonalności,
2. program funkcjonalno - użytkowy,
3. specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem w ramach Projektu otrzymała jednostkowy pakiet produktów. Projekt został zrealizowany w dwóch lokalizacjach:
A - Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40,
B - Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19.

Pakiet zawierał:
1. Serwer wraz z licencją na system operacyjny, platformę workflow (serwer), antywirus
(serwer) w ilościach: typu A - 1 szt.
2. Sprzęt aktywny LAN Przełącznik typu A (24 portowy) - 1 szt., typu B (24 portowy) - 1 szt.
3. Sprzęt pasywny LAN - łącznie 40 gniazd.
4. Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN - typu A - 1 szt., typu B - 1 szt.
5. Ilość zestawów komputerów stacjonarnych - 33 szt. (w zestawie - komputer, urządzenia
peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, licencja antywirus (klient)).
6. Komputery przenośne (notebooki) - 3 szt. (w zestawie - komputer, urządzenia peryferyjne,
system operacyjny, pakiet biurowy, licencja antywirus (klient)).
7. Urządzenia Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., typu B - 1 szt. (urządzenie
wielofunkcyjne).
8. Infomat wewnętrzny - 1 szt.
9. Licencje Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow (klient) - 
36 szt.
10. Zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 5 szt.
11. Usługi związane z wdrożeniem.
12. Usługi związane z zarządzaniem.
13. Usługi związane z informacją i promocją.
14. Usługi związane z audytem.
15. Szkolenia.

Podczas XL sesji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem 15 lipca 2010 roku radni podjęli uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem
a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013". Umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem została podpisana 22 lipca 2010 r.

Umowa określiła zasady i warunki wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu. Partner powierzył Liderowi Projektu działanie w swoim imieniu i na swoją rzecz, w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu, w tym między innymi do:

1) reprezentowania Partnera wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją
Projektu, w tym do złożenia wniosku celem wydania Decyzji;
2) zaciągania zobowiązań w zakresie i czasie określonym postanowieniami niniejszej
Umowy, przeprowadzenia i udzielenia zamówień publicznych w celu realizacji Projektu,
zgodnie z artykułem 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3) reprezentowania Partnera przed Instytucją Zarządzającą RPO WP 2007-2013;
4) koordynowania (w tym monitorowania i nadzorowania) prawidłowości realizowania
poszczególnych zadań objętych Projektem;
5) przedkładania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem otrzymania środków
na dofinansowanie zadań Lidera Projektu i Partnera oraz rozliczenia wydatków;
6) dokonywania zmian warunków realizacji Projektu;
7) zarządzania Projektem samodzielnie bądź też poprzez nadzorowanie wyspecjalizowanego
podmiotu (Inżyniera Kontraktu).

Projekt pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajduje się w załączniku do uchwały Nr 288/5680/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 02.06.2010 r. Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

Orientacyjny koszt całkowity Projektu dla województwa podkarpackiego został ustalony na kwotę 112 729 000 zł, z maksymalnym poziomem dofinansowania z Unii Europejskiej 94 612 000 zł.

Pierwotny koszt Projektu dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przedstawiał się następująco:

 

Ogółem

wartość Projektu

578 093

koszty niekwalifikowane

8 235

koszty kwalifikowane

569 858

wymagany wkład własny (koszty niekwalifikowane + 15% kosztów kwalifikowanych)

93 715

koszty kwalifikowane w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej)

484 379

koszty kwalifikowane (15% wkład własny Gminy)

85 479

Podane kwoty są kwotami brutto wyrażonymi w złotych.

5 października 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję dotyczącą przygotowania indywidualnego Projektu kluczowego "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", co oznaczało akceptację przyjętego zakresu rzeczowego projektu. Następnie, 19 października 2010 r. złożony został do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007-2013 wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami. Jest to największy wartościowo projekt, złożony dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz jeden z największych w skali kraju, którego uczestnikiem jest tak duża liczba partnerów.

28 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o warunkowym dofinansowaniu Projektu "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" złożonym przez Województwo Podkarpackie w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Warunek dotyczył konieczności weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą braku powielania się zakresu rzeczowego Projektu z projektami realizowanymi przez jednostki centralne oraz projektami z zakresu e-administracji, których beneficjentami byli Partnerzy Projektu.

W wyniku podjętych działań organizacyjnych i prawnych 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji Projektu, co oznaczało zgodę na przystąpienie do jego realizacji. Z uwagi na dłuższy niż zakładano proces oceny i weryfikacji Projektu PSeAP oraz obniżenie wartości Projektu w wyniku rozstrzygnięcia pierwszych postępowań, zaistniała konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu. Aneks do umowy z dnia 22 lipca 2010 r. został zawarty 6 września 2011 r.

Według aneksu koszt Projektu dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przedstawiał się następująco:

Ogółem

wartość Projektu

552 812

koszty niekwalifikowane

8 235

koszty kwalifikowane

544 577

wymagany wkład własny (koszty niekwalifikowane + 15% kosztów kwalifikowanych)

89 924

koszty kwalifikowane w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej)

462 888

koszty kwalifikowane (15% wkład własny Gminy)

81 689

Jednocześnie okres realizacji projektu przedłużono do 2013 r.

30 września 2011 r. ogłoszone zostało postępowanie w zakresie wyboru Inżyniera Kontraktu.

6 października 2011 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Projektu, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w realizacji Projektu. W czasie spotkania spośród przedstawicieli wszystkich partnerów Projektu – członków Komitetu Projektu został wybrany 28 – osobowy Komitet Sterujący.

Trzykrotnie dokonywano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu. W rezultacie 28 grudnia 2011 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu złożono 6 ofert, z których 4 odrzucono. 31 stycznia 2012 r. opublikowana została w BIP Województwa Podkarpackiego informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę wykonawcy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków za cenę 756 450,00 zł. Po zakończeniu postępowania odwoławczego 29 lutego 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a firmą InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. z siedzibą w Krakowie, która realizowała zadanie Inżyniera Kontraktu dla 158 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego (14 powiatów i 144 gmin).

Zgodnie z zawartą umową do zadań Inżyniera Kontraktu należało m. in.: opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w przedmiocie wyboru wykonawców odpowiedzialnych za modernizację i uzupełnienie sieci komputerowej u partnerów Projektu (w tym promocję Projektu), dostawę i uruchomienie sprzętu sieciowego oraz komputerowego łącznie z oprogramowaniem, dostawę sprzętu i zaawansowanych urządzeń informatycznych wraz z instalacją oraz budowę systemów informatycznych wraz z wdrożeniem
u wszystkich partnerów w Projekcie. Ponadto, do zadań Inżyniera Kontraktu należało zarządzanie Projektem, jego rozliczanie oraz obsługa prawna i techniczna Projektu.

18 czerwca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na ,,Modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej urzędów JST’’. W odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonano jej zmiany, w wyniku czego pierwotny termin otwarcia ofert został przesunięty z dnia 4 lipca 2012 r., na dzień 13 lipca 2012 r.

W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Biura Informatyczno-Wdrożeniowego „KONCEPT” Sp. z o.o., ul. Racławicka 56 z Krakowa za cenę 5 109 002,88 zł. W okresie od 22 listopada 2012 r. trwały prace instalacyjne sieci w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, ul. Rynek 40 (lokalizacja 121A). Natomiast od 10 grudnia 2012 r. firma „KONCEPT” instalowała sieć w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego 19 (lokalizacja 121B). W ramach prac wykonano okablowanie sieciowe, 40 gniazd sieci LAN, zainstalowano szafę serwerową w każdej lokalizacji oraz zamontowano tablicę promocyjną w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek 40. Koszt prac wynosił 32 066,10 zł. Odbioru sieci pasywnej dokonano 24 stycznia 2013 r.
16 stycznia 2013 r. podpisany został aneks do umowy z dnia 22 lipca 2010 r. aktualizujący koszt Projektu i harmonogram finansowy. Według aneksu koszt Projektu był następujący:


Ogółem

wartość Projektu (w złotych)

552 400

koszty niekwalifikowane

8 235

koszty kwalifikowane

462 540

wymagany wkład własny (koszty niekwalifikowane + 15% kosztów kwalifikowanych)

89 860

koszty kwalifikowane w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej)

462 540

koszty kwalifikowane (15% wkład własny Gminy)

81 625

29 października 2012 r. zostało ogłoszone postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy. W związku z wniesionymi odwołaniami (6 odwołań i 24 przystąpienia), konieczne było przedłużenie terminu składania ofert do 21 stycznia 2013 r. W wyznaczonym terminie zostały złożone 4 oferty. W ramach oceny ofert, w dniach od 3 do 8 kwietnia 2013 r. przeprowadzono demonstrację próbek oferowanego systemu, dostarczonych przez oferentów wraz z ofertami. Po przeprowadzonej ocenie ofert, w dniu 8 maja 2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Została nią oferta złożona przez firmę Atos IT Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za cenę 92 570 966,18 zł. W związku z dokonanym wyborem, 17 maja 2013 r. wpłynęły do Krajowej Izby Odwoławczej 3 odwołania i 3 przystąpienia do odwołań po stronie zamawiającego. 7 czerwca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała orzeczenie podtrzymujące wybór oferty firmy Atos jako oferty najkorzystniejszej, nakazując równocześnie odrzucenie jednej z ofert.

Po zakończeniu procedury przetargowej wyboru Generalnego Wykonawcy, prowadzona była obligatoryjna kontrola uprzednia postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakończona została aktualizacja budżetów i harmonogramów finansowych Partnerów Projektu.

12 września 2013 r. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem podpisała z Województwem Podkarpackim aneks do umowy zawartej dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013". Aneks dotyczył zmian w harmonogramie finansowym Partnera, ustalając wydatki Projektu w latach 2012 - 2014 bez zmian kwot ogółem.

13 września 2013 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisał umowę na wykonanie systemu informatycznego „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Wykonawcą została firma Atos IT Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosiła 92 570 966,18 zł. W terminie 12 miesięcy od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany został zrealizować pełen zakres umowy, w tym całość dostawy sprzętu dla Partnerów. Do zadań Wykonawcy należało: zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz Systemu e-Usług Internetowych (SeUI), wdrożenie e-usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz na platformie ePUAP, dostawa sprzętu sieciowego oraz zestawienie łączności w sieci rozległej w oparciu o udostępnione łącza, dostawa
i uruchomienie serwerów dla jednostek samorządu terytorialnego, komputerów osobistych
i laptopów dla jednostek samorządu terytorialnego wraz z pakietami biurowymi, dostawa infomatów, urządzeń wielofunkcyjnych, zestawów do składania podpisu cyfrowego, konfiguracja wszystkich systemów PSeAP (m.in. utworzenie użytkowników, nadanie uprawnień, konfiguracja hierarchii zasobów, domeny), przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego i szkoleń dla użytkowników i administratorów systemu oraz promocja Projektu.

8 października 2013 r. zorganizowane zostało spotkanie Partnerów z Wykonawcą celem omówienia wdrażania Projektu w poszczególnych jednostkach.

W listopadzie i grudniu 2013 r. dostarczony został sprzęt teleinformatyczny (sprzęt aktywny, urządzenia wielofunkcyjne, komputery PC i notebooki z oprogramowaniem – pakiet biurowy, system operacyjny i program antywirusowy) do obu lokalizacji Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.

W kwietniu 2014 r. zostały dostarczone do Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem: infomat wewnętrzny (zainstalowany na I piętrze do użytku publicznego) oraz 5 zestawów do podpisu elektronicznego kwalifikowanego.

DSC_0004

Audytem Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zgodnie z umową Nr OR-IV.273.2.24.2014 z dnia 20.05.2014 r. zajmowała się wyłoniona w postepowaniu przetargowym firma 4pi Sp. z o.o. w Warszawie w trzech etapach.

Od czerwca 2014 r. trwały prace nad utworzeniem portalu eUsług oraz prace wdrożeniowe Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. W miesiącach czerwiec – lipiec 2014 r. prowadzone były prace z zakresu testów funkcjonalnych Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów przez jednostki pilotażowe. Udostępniona została Partnerom wersja szkoleniowa aplikacji Proton (SEOD) oraz trwały szkolenia z obsługi Protona.

W czerwcu 2014 r. odbyły się instruktaże stanowiskowe na aplikacji Proton dla administratorów lokalnych, kadry zarządzającej i użytkowników kluczowych.

W lipcu 2014 r. do Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zostały dostarczone licencje SEOD-u.

W sierpniu 2014 r. wszyscy użytkownicy brali udział w elektronicznych instruktażach stanowiskowych poprzez platformę instruktażową.

Wdrożeniem Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON zajmowała się firma Sputnik Software Sp. z o.o., będąca podwykonawcą firmy Atos IT Services Sp. z o.o. Trwały również prace nad wdrożeniem e-Usług przez Partnerów oraz prace wdrożeniowe i instalacyjne oprogramowania SEOD i sprzętu teleinformatycznego przez wykonawcę. Przeprowadzone zostały prace integracyjne z platformą ePUAP.

Aneksami do umów Lider Projektu 19 sierpnia 2014 r. przedłużył terminy ich obowiązywania
z Inżynierem Kontraktu – InfoStrategią Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawna do 28 listopada 2014 r. i z Generalnym Wykonawcą Atos IT Services Sp. z o.o. do 31 października 2014 r.

01 października 2014 r. zamontowano w obu lokalizacjach Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem tablice pamiątkowe Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

DSC_0008

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu nastąpiło 31 października 2014 r.

Wartość Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem wyniosła:

 

Ogółem

2012

2013

2014

Wartość Projektu

540 692

932

377 500

162 260

Kwota dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych

450 244

792

320 875

128 577

Wkład własny – 15% kosztów kwalifikowanych

79 456

140

56 625

22 691

Koszty niekwalifikowane

10 992

0

0

10 992

Wymagany wkład własny

90 448

140

56 625

33 683

Podane kwoty są kwotami brutto wyrażonymi w złotych.

W wyniku realizacji Projektu uruchomiona została produkcyjna wersja Systemu eUsług Internetowych wraz z katalogiem 420 eUsług na 4 poziomach dojrzałości, z czego 200 na poziomie 1, 150 na poziomie 2, 50 na poziomie 3 oraz 20 na poziomie 4. Wybór usług dostępowych na portalu pseap.pl jest wyborem indywidualnym i należy do każdego partnera. Istnieje również możliwość rozszerzenia tego katalogu o usługi zindywidualizowane poprzez tworzenie własnych kart usług. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem udostępnia e-Usługi i zachęca użytkowników do korzystania z nich:

poziom 1 – informacyjny oznacza, iż na portalu SeUL zamieszczania jest tylko informacja, że dana JST świadczy taką usługę (nie jest wymagane korzystanie z ePUAP ani Protona):

1) zgłoszenie urodzenia dziecka,

2) rejestracja zgonu,

poziom 2 – jednokierunkowy oznacza, iż usługa ta składa się z poziomu 1 informacyjnego (informacji, ze dana JST świadczy taką usługę) oraz dodatkowo z możliwości pobierania formularzy zamieszczonych w formie np.: pdf, tak aby po pobraniu i wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z dana usługą, czyli np.: złożenie wypełnionego formularza do JST w tradycyjny papierowy sposób:

1) deklaracja na podatek leśny,

2) deklaracja na podatek rolny,

3) informacja w sprawie podatku od nieruchomości,

4) obowiązek składania deklaracji DT1 lub korekty deklaracji DT1 na podatek od środków
transportowych – osoby fizyczne,

5) deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6) wniosek o zwrot podatku akcyzowego,

poziom 3 – dwukierunkowy oznacza możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny jest wtedy system autoryzacji osoby (wymagane jest korzystanie z ePUAP),

poziom 4 – w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi (wymagane jest korzystanie z ePUAP).