Projekty Unijne

Projekty Unijne

Zadanie "Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu - przebudowa dróg powiatowych w mieście Rudnik nad Sanem" współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa: II Infrastruktura techniczna, działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat: B - Drogi powiatowe.

6 Realizacja zadania pod nazwą: "Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopki i Chałupki" dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, oś priorytetowa: II Infrastruktura techniczna działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat: C - Drogi gminne.

3 W ramach realizowanego zadania "Zagospodarowanie bazy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Przędzel - budowa drogi dojazdowej, parkingu i ciągów pieszych" zostanie przebudowana droga wewnętrzna (140 mb) prowadząca na boisko sportowe od ulicy Zastawie wraz z wykonaniem chodników i parkingu przy istniejącej szatni w Przędzelu.

1 Projekt pod nazwą "Przebudowa budynku gminnego pod potrzeby działalności organizacji społecznych funkcjonujących w miejscowości Kopki" został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 "Leader".

3

RPO WP 2007 - 2013, Oś Priorytetowa II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna
5 lutego 2010 r. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pod nazwą: "Termomodernizacja i przebudowa systemów grzewczych w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem".

53m

Projekt "Przebudowa dróg gminnych w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem" został zrealizowany przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

kopki

1 kwietnia 2009 r. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pod nazwą: "Południowa Strefa Aktywności Społecznej - wieś Kopki" Etap II - Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1363/1 w miejscowości Kopki.

Informacja o realizacji projektu pn. "Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta - rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

poniedziałek, 04 lipca 2011 13:23

"Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem"

Napisane przez Administrator

21

Informacja o realizacji projektu pn. "Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Przeciwdziałanie marginalizacji - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik nad Sanem i Chałupki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

jez_m

Projekt "Południowa strefa aktywności społecznej - wieś Kopki" został sfinansowany w 80% przez Unię Europejską z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".