środa, 17 stycznia 2018 12:02

Projekt „Kierunek zatrudnienie”

Napisane przez  Administrator


Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału
w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.

 

 

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy
z terenu powiatu niżańskiego powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z grup:

  • osoby od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Osoby poszukujące pracy (w tym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy) mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem pozostawania bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

a) Identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz opracowania Indywidualnego Planu Działań,

b) Poradnictwo zawodowe,

c) Kursy,

d) Staże,

e) Subsydiowane zatrudnienie.

Uczestnicy projektu będą mieć ponadto zagwarantowane:

- poczęstunek,

- zwrot kosztów dojazdu,

- badania lekarskie,

- egzaminy,

- stypendium szkoleniowe,

- stypendium stażowe,

- ubezpieczenie.

Nabór jest prowadzony w okresie 15.01.2018 r. - 09.02.2018 r.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.


plakat PR40 kolor_01

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13 lutego 2018 08:47