piątek, 04 stycznia 2019 15:28

Informacja o opłatach za odpady komunalne.

Napisane przez  Administrator


Informacja o opłatach za odpady komunalne.


 

W 2017 r. przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ogłoszono 25 października. Na sfinansowanie zamówienia Gmina przeznaczyła 480 454,87 zł.

W przetargu złożono 4 oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Cena

1.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Józefa Hausner Wolina

479 601,00 zł brutto

2.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. Stalowa Wola

611 707,56 zł brutto

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Pysznica

443 880,00 zł brutto

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów

679 881,60 zł brutto


Wybrano ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pysznica.

Pozwoliło to na ustalenie ceny za odbiór odpadów na 2018 r. na poziomie:

 • gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:
  6,50 zł
  miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób,

  1,00 zł
  miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby;
 • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
  13,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

W 2018 r. przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ogłoszono 20 listopada 2018 r. Na sfinansowanie zamówienia Gmina przeznaczyła 490 790,00 zł.

Wpłynęły 4 oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Cena

1.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Józefa Hausner Wolina

1 108 080,00 zł brutto

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów

1 189 800,00 zł brutto

3.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. Stalowa Wola

1 027 000,20 zł brutto

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Pysznica

999 864,00 zł brutto


Ponieważ wszystkie oferty przewyższały kwotę, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przetarg został unieważniony.

29 listopada 2018 r. ogłoszono II przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2019 r.

Wpłynęły 3 oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

Cena

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Krzeszów

1 189 800,00 zł brutto

2.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Józefa Hausner Wolina

1 108 080,00 zł brutto

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Pysznica

994 680,00 zł brutto

Gmina nie ryzykowała ogłoszenia III przetargu, ponieważ ceny oferentów były powtórzone lub zbliżone i istniała obawa, że firmy nie złożą ofert
w kolejnym postępowaniu, co skutkowałoby brakiem odbioru odpadów komunalnych od Mieszkańców.

Gmina wybrała ofertę najtańszą Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Pysznica.

Najtańsza oferta wymaga ustalenia cen za odbiór na poziomie:

 • gdy odpady są zbierane w sposób selektywny:
  13,00 zł
  miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób,

  1,00 zł
  miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby;
 • gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
  20,00 zł
  miesięcznie od mieszkańca.

Ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbiorów odpadów. Oznacza to, że gmina nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych – całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkałych w naszej gminie, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w przetargu wskazywały, że przyczynami drastycznego wzrostu cen są:

1. Wzrost cen za zagospodarowanie odpadów w 2019 r. w stosunku                   do 2018 r. np.:

 • Za odpady biodegradowalne cena wzrosła z 300 zł do 350 zł za tonę (netto),
 • Za odpady zmieszane cena wzrosła ze 192 zł na 270 zł za tonę (netto).

2. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów w Gminie Rudnik nad Sanem, np.

 • Odpady biodegradowalne w 2017 r. 161 ton, w 2018 r. ok. 300 ton
  a w 2019 r. przewiduje się 350 ton,
 • Popioły w 2017 r. 130 ton, a w 2018 r. 180 ton i przewiduje się 200 ton
  w 2019 r.

3. Wzrost wynagrodzeń pracowników.

4. Brak ograniczeń ilości odpadów oddawanych przez Mieszkańców w ramach opłaty miesięcznej.

5. Bardzo duża i rosnąca ilość odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6. Wzrost cen recyklingu odpadów segregowanych i brak zainteresowania ich odbiorem przez dotychczasowych odbiorców. Np. za frakcje niesprzedawalne z selektywnej zbiórki odpadów – „frakcję nadsitową” wzrost cen: ze 170 zł za tonę na początku 2018 r. do 450 zł w 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: środa, 08 kwietnia 2020 10:09