wtorek, 13 lutego 2018 09:20

Nabór

Napisane przez  Administrator

Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem.

 

 

 

 

1. Nabór do przedszkoli, w tym do:

1)      Publicznego Przedszkola w Rudniku nad Sanem, możliwość zapisu już na miesiące wakacyjne,

Karta zgłoszenia dziecka.

Załączniki do karty zgłoszenia dziecka.

2)      Punktu Przedszkolnego w Kopkach,

3)      Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. M. Konopnickiej w Rudniku nad Sanem,

4)      Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach,

5)      Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu.

Nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte dnia 28 grudnia 2015 r. Są to:

a)      prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

b)      obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 – letnie,

c)      obowiązek szkolny od 7 roku życia,

d)      prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola, publicznego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane kryteria określone przez organ prowadzący.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają
na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.12.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 1.

Ofertę rekrutacyjną publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo
w przedszkolu i szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny.

2. Nabór do szkół podstawowych.

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru:

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.12.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 2.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

 


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 24 maja 2018 08:49