czwartek, 09 marca 2017 10:58

Nabór

Napisane przez  Administrator

Nabór do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

1. Nabór do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych.

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte dnia 28 grudnia 2015 r. przez Sejm. Są to:

  1. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6 – letnie,
  3. obowiązek szkolny od 7 roku życia,
  4. prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego.

Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola, publicznego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane kryteria określone przez organ prowadzący.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.23.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 1.

Ofertę rekrutacyjną publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu i szkole podstawowej, w której jest oddział przedszkolny.

2. Nabór do szkół podstawowych.

Zgodnie z określonymi zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru:

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewniania jak najlepszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Terminy naboru:

Zarządzenie Nr OrA.0050.23.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem wg załącznika nr 2.

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 27 października 2017 11:00